Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 21 2017

21:46
wygadać mi się jest ciężko
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
21:45
6572 613e 350
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viafriends friends
21:45
5338 03e4 350
Halfa Romeo
Reposted fromkaesekuchen kaesekuchen viadzony dzony
21:42
6327 9a19 350
Reposted fromdivi divi viadzony dzony
21:41
2004 ddfa 350
Reposted fromsarazation sarazation viadzony dzony

September 26 2017

21:42
4669 3e78 350
Reposted fromdivi divi viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
21:41
Mam ciężki charakter, ale serce dobre.
— (via niewidoczny-smutek)
Reposted fromdivi divi viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
21:41
Dla niektórych istnieje tylko ta jedna, jedyna osoba. Nikt inny nie pasuje. Nikt inny nie trafia do serca w ten sposób
— N. Roberts
(via introwertyzm-egzaltacyjny)
Reposted fromdivi divi viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
21:40
Zamienił ją w piękny, ale zupełnie rozstrojony instrument, na którym nikt już nigdy dobrze nie zagra. 
— Jakub Żulczyk "Ślepnąc od świateł"
21:36
1332 ea96 350
21:35
4491 c447 350
Reposted fromSsomething Ssomething viaUnknownMind UnknownMind
21:35

August 25 2017

20:17
6626 daa6 350
Reposted fromMilkAbuse MilkAbuse viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
20:14
believe this log
Reposted fromcube cube viaszarakoszula szarakoszula
20:13
Mogę ci powiedzieć wszystko o odrzuceniu i samotności. Czasem czuję, że całe moje życie jest jednym wielkim odrzuceniem. 
— Marilyn Monroe
Reposted fromSalute Salute viacytaty cytaty
20:13
5125 236f 350
Reposted fromposzum poszum viaiblameyou iblameyou
20:11
6828 1850 350
Reposted from0 0 viadzony dzony
20:10
Życie to 10% tego, co nam się przydarza i 90% tego, jak na to reagujemy. Nasze podejście jest wszystkim.
— Charles Swindoll
Reposted fromrailus railus viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
20:08
20:08
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl