Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 02 2018

23:12

December 06 2017

00:27
Ależ to trudne utrzymywać relacje z ludźmi! Trzeba się angażować, starać, być dyspozycyjnym, a zwłaszcza mieć pozytywny stosunek do życia.
— Antonio Manzini
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaanaeyo anaeyo
00:05
5447 ffc0 350
Reposted fromxalchemic xalchemic viakrolfasolek krolfasolek
00:05
3884 76cd 350
Reposted fromgreenfox greenfox viainaf inaf
00:04
6065 2436 350
Reposted fromlaters laters viagabrielle gabrielle
00:04
00:03
3518 27d0 350
Reposted frompierdolony pierdolony via2708 2708
00:00
Człowiek płacze i rozpacza tylko wtedy, kiedy ma jeszcze nadzieję. Kiedy nie ma żadnej nadziei, rozpacz przybiera postać straszliwego spokoju.
— Maria Dąbrowska
Reposted fromcorvax corvax via2708 2708
00:00
8605 1913 350
Reposted fromcalifornia-love california-love via2708 2708

December 05 2017

23:57
3472 adfb 350
Reposted fromkaiee kaiee viaarrrrrrrr arrrrrrrr
23:56
Musimy się nauczyć tracić. Musimy być świadomi tego, że bez względu na to, co zdobywamy, wcześniej czy później to tracimy.
— Albert Espinosa
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viacytaty cytaty
23:56
2282 c97e 350
23:55
6571 aa83 350
Reposted frompotatos potatos viaUnknownMind UnknownMind

December 03 2017

22:05
8443 ea17 350
Reposted fromLittleJack LittleJack viaarrrrrrrr arrrrrrrr
22:05
To nie jest Twoja praca, aby być wszystkim dla wszystkich, nie musisz imponować by być kochanym. Przestań się tak bardzo starać. Po prostu się pokaż i bądź prawdziwy. To wystarczy.
— Brooke Hampton
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaarrrrrrrr arrrrrrrr
22:01
9444 0de6 350
Reposted fromGIFer GIFer viaarrrrrrrr arrrrrrrr
20:28
20:27
5370 ff04 350
Reposted fromnyaako nyaako viaszarakoszula szarakoszula
20:27
20:27
If you get tired, learn to rest, not to quit.
— Banksy
Reposted fromumorusana umorusana viaiblameyou iblameyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl